تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری آنلاین و مبدل تاریخ تولد و سال و تقویم

شاید تا به حال تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و یا میلادی به شمسی را جهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قرار داد های بین المللی یا مسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید . از آنجا که سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری از کشورهای جهانست لذا در کشور هایی که تقویم آنها به سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل در مورد تاریخ قمری نیز برقرار بوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن در برخی موارد مورد نیازست.

با کمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ را از میان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هایی که برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین بر مبنای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشد که امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی گردیده و در ادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیز در کشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس از انتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت.

درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون را بدست آورد و بااینکه سال خورشیدی 365 روز داردوهر 4 سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با226899 روز.

درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز 10 دی به11ام و 11 دی به12ام تغییر مییابد.

درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) از روز های سپری شده میلادی ، عددی حاصل میشود که نمایش دهنده تعداد روزها از اول تاریخ شمسی تا روز مورد نظر است.

باکم کردن عدد 621 و یا 622 از سال میلادی متناسب با تاریخ وارد شده ، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهد شد . حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکار را انجام داد . بدین ترتیب با مشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز کامل میشود.

توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سال های مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی را لحاظ نموده و زیرا در کاربرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و از ابتدای تاریخ تا قرن ها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

You may have a date to the Gregorian solar or solar Gregorian purpose, such as birth date and age , a date set by international or world championship and ... needs you. and provides accurate calendar Mybashd.jht use of this functionality necessary first type conversion date through the three options identified options that are available for online date converter are as follows:

jfndg jhvdo

jfndg jhvdo alsd fi ldghnd

jfndg alsd fi ldghnd

alsd fi ldghnd

ldghnd fi alksd

jfndg jhvdo tlvd fi alsd

alsd fi rlvd

jfndg hk,hu jhvdo fi rlvd , alsd , ldghnd fh hdk hfchv fi vhpjd ldj,hkdn hk,hu jhvdo ih vh jfndg ;kdn , jfndg Hkghdk jhvdo