ساعت رسمی
تاریخ امروز
ساعت ایران
1:41:12
ساعت جهانی
22:11:12
22:11:12
شمسی
سه شنبه   23  آذر 1395
1395/9/23
میلادی
December  13th  2016  Tuesday
2016/12/13
قمری
الثلاثاء   13   ربیع‌ الاول   1438
1438/3/13

تاریخ امروز آنلاین و امروز چندمه میلادی قمری شمسی به تقویم دقیق روز

امروز چندمه میلادی یا قمری هست؟ بعبارت دقیق تر بنا بر تقویم و تاریخ روز جهان و بنا بر تقویم روز ایران ، امروز به میلادی شمسی ویا قمری چندم است؟شاید درطول روز با سوالاتی این چنین برخورد کرده باشید. میتوانید پاسخ سوالات فوق و تاریخ امروز ( today ) رادراین بخش سایت باحساب آنلاین ببینید. درادامه باتوضیحاتی مختصر و مفید دررابطه با تاریخ میلادی و قمری و ترتیب ماهها باشما همراه هستیم.

تاریخ امروز به میلادی و تقویم روز جهان

دانستن اینکه امروز چندمه میلادی است از آنجایی اهمیت دارد که تقویم میلادی یاگاهشمار گریگوری در بسیاری ازکشورها جهان مبنای تاریخ روز بوده و میتوان از آن بعنوان تقویم روز و بین المللی یاد کرد. مبدا تاریخ دقیق میلادی که امروز در جهان مرسوم است ، میلاد حضرت مسیح بوده و ترتیب ماههای میلادی بشرح زیرمیباشد:

January(1) , February(2) , March(3) , April(4) , May(5) , June(6) , July(7) , August(8) , September(9) , October(10) , November(11) , December(12) / end

ازمیان ماههای میلادی فوق March , January , May , July , August , October , December دارای 31 روز و ماههای میلادی April , June , September , November دارای 30 روز هستند. ماه February نیز 28یا29 روزه خواهد بود.

توجه داشته باشید برمبنای اختلاف ساعت میان مناطق مختلف جهان، اگر امروز درایران بطور مثال جمعه باشد بسته به اینکه ساعت به وقت تهران چند است ، امکان دارد روز هفته درپایتختهای سایر نقاط جهان پنجشنبه یاشنبه باشد. بنا براین اختلاف زمان میان دو منطقه بر تاریخ روز آنهادر تقویم رسمی موثر خواهد بود و تاریخ دقیق امروز درکشورهای مختلف جهان براساس اختلاف زمان آنهابا ساعت جهانی (UTC) تعیین میگردد. این مسئله بر تاریخ میلادی شمسی (جلالی) و قمری تاثیر یکسان دارد و بنا براین تاریخ روز هر کشور متاثراز زمان محلی آن کشورمیباشد.

تاریخ امروز به میلادی ،که آنلاین و دقیق نمایش داده میشود برمبنای ساعت رسمی ایران است. بنا براین بکمک جدول تاریخ امروز ، براحتی مشخص میشودکه امروز چندمه میلادی شمسی و قمری در تقویم روز جهان وبه وقت محلی ایران میباشد.

تاریخ روز و ماههای قمری

تقویم قمری درکشورهای اسلامی رایج بوده و تقویم روز و مذهبی مسلمانان محسوب میشود. مبدااین تاریخ ، زمان هجرت پیامبر اسلام ازمکه به مدینه بوده و اساس آن چرخش ماه دور زمین میباشد.طول یک سال قمری 354یا355 روز و هر ماه معادل 29یا30 روز میباشد.علاوه بر تاریخ شمسی ، درایران تاریخ قمری نیز جهت مناسبتهای مذهبی بکار میرود. تاریخ امروز به قمری دراین صفحه برپایه تاریخ رسمی و رایج ایران میباشدو امکان دارد دربعضی از روزها بابرخی کشورهای عربی یاسایر نقاط جهان یک یاحداکثر دو روز تفاوت داشته باشد و البته تفاوت در تاریخ روز ، ناشی ازمحاسبات متفاوت سالهای کبیسه و شیوه روئیت هلال ماه درتشخیص دقیق ابتدا و انتهای ماههای قمری است. ماهها دریک سال قمری به ترتیب زیر هستند:

1- محرم 2- صفر 3- ربیع‌الاول 4- ربیع‌الثانی 5- جمادی‌الاول 6- جمادی‌الثانی 7- رجب 8- شعبان 9- رمضان 10- شوال 11- ذیقعده 12- ذیحجه

Today Chndmh or lunar year is it? According to the calendar and the history of the world that is more accurate and therefore Calendar Day Iran today is at second lunar or solar Gregorian? Maybe during the day you have to deal with such questions. You can answer the above questions and today's date (today) Bahsab site section online to see several results. Then rundown Batvzyhaty in relation to the Gregorian date and lunar months are associated with you.

today's date to the Gregorian calendar day of the World

Since it is important to know that today is the Gregorian Chndmh Yagahshmar the Gregorian calendar Gregorian calendar and the world in many countries can be regarded as a calendar day international. AD exact date of origin is common in the world today, the birth of Jesus Christ and AD months as following:

January (1), February (2), March (3), April (4), May (5), June (6), July (7), August (8), September (9), October (10), November (11), December (12) / end

among the early months this March, January, May, July, August, October, December has 31 days and the months since April, June, September, November has 30 days. The month of February has 28 or 29 days will be.

Note on the time difference between different regions of the world, if today's Iran, for example, is Friday, depending on hours Tehran time though, it is possible weekday Drpaytkhthay rest Thursday is world Yashnbh. Therefore, the time difference between the two regions They are the official calendar will be effective on the date and exact date of Today in different countries around the world based on the time difference Their second World time (UTC) determined. It is based solar Gregorian date (Jalali) and lunar calendar every country affected by the same effect, and therefore it Kshvrmybashd times.

today's date, which appears online and accurate based on the Iran Standard time . So, aided by today's date, easily identified Myshvdkh today's Chndmh lunisolar calendar date and local time Iran is the world.

calendar and lunar months

lunar calendar common in Muslim countries that is the Muslim religious calendar days. Mbdaayn date, time of the Prophet Muhammad's migration to Medina, and by the rotation of the moon around the earth Azmkh Mybashd.tvl a lunar year of 354 or 355 days and each month the equivalent of 29 or 30 days Mybashd.lavh the history of the solar, lunar date Iran also used for religious occasions. On this page today lunar times and the official date of Mybashdv may be common some days with some Arabic countries or other parts of the world have a Yahdaksr two days difference, but the difference on the day, due to different computations leap years and seen how the moon accurate diagnosis beginning and end of lunar months. Lunar months in a year are as follows:

1- J. Awal Muharram 2. Safar 3. Rabi '4. 5. 6. J. Thaani R. Thaani Recep 7. 8. 9. Shaban Ramadan, Shawwal 10 12 11 Zyqdh - Dhu al-Hijjah